Witamy

Wszystko o Faktura VAT

Kompendium wiedzy

Czym jest faktura VAT?

Faktura jest najczęściej wystawianym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji. Dokument można wystawić w formie tradycyjnej (papierowej) bądź też w formie elektronicznej. Ustawa o VAT jasno precyzuje, że o rodzaju faktury decydują dane, które są w niej zamieszczone, a nie jej nazwa. Aby dokument został uznany za fakturę, musi zawierać niezbędne elementy określone przez ustawę. Warto podkreślić, że faktura powinna być wystawiona w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz pozostaje u wystawcy, drugi należy przekazać nabywcy. Do wystawiania faktur w trzech egzemplarzach są upoważnione tylko i wyłącznie organy egzekucyjne. W tym wypadku jeden egzemplarz jest dla nabywcy, drugi – dla osoby wystawiającej fakturę, a trzeci powinien otrzymać dłużnik.

Na naszym blogu znajdziesz odpowiedzi na wszelkie pytania

Kiedy nie trzeba wystawiać Faktury?

Dowiedz się w jakim przypadku nie trzeba wystawiać Faktury?

Kto wystawia fakturę?

Dowiedz się kto wystawia fakturę?

Jaki jest termin na wystawienie faktury?

Dowiedz się jaki jest termin na wystawienie faktury?

Faktura VAT dotyczy dokonanych lub przyszłych transakcji sprzedaży usług lub dostaw towarów na rzecz innych przedsiębiorstw lub organizacji.

Dowiedz się więcej na temat faktur.

Blog

Kompendium wiedzy na temat faktur i fakturowania
Blog związany z tematyką księgowości oraz branży e-commerce. Artykuły są pisane przez ekspertów będącymi praktykami w swoich dziedzinach.
Tagi zdjęcia poniżej: faktura korygująca, dostawy towarów, towaru lub usługi, odwrotne obciążenie
Do kiedy należy wystawić fakturę?
Obecnie na wystawienie faktur podatnik zobowiązany jest do dnia 15 każdego miesiąca, następujacego po miesiącu, w którym dokonana była sprzedaż. W poniżej przedstawionych sytuacjach podatnik zobligowany jest do : - Wystawienia faktury w ciągu 30 dni od dnia wykonania usługi, w przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych; - Wystawienia faktury w ciągu 60 dni od dnia wydania towaru, jeśli są to dostawy m.in. książek drukowanych; - Wystawienia faktury w ciągu 90 dni od dnia wykonania czynności, dokonując czynności polegających na drukowaniu m.in. książek; - Wystawienia faktury wraz z upływem terminu płatności, gdy dotyczy ona dostawy m.in. energii elektrycznej i cieplnej oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, najlmu czy stałej obsługi prawnej, wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt. 4.

UWAGA!

Nabywca towaru lub usługi  ma prawo do zgłoszenia żadania, obowiązkowego wystawienia faktury ( zgodnie z art. 106b ust. 3 ). Żądanie te może zostać zgłoszone w ciągu maksymalnie 3 miesięcy, dokładnie od ostatniego dnia miesiąca, w którym towar został dostarczony, usługa wykonana lub odebrana została zapłata w całości bądź w części.

Więcej
Słowa kluczowe fotografii: faktura vat marża, kwotę należności ogółem, towarów i usług, sumę wartości sprzedaży, kwotę podatku
Sposób wystawiania faktury VAT
Sposób w jaki wystawiana jest faktura wynika z obowiązujących obecnie przepisów. Również forma jej przechowywania i przekazywania ma swoje umocowanie prawne. Z tego powodu, aby faktura VAT została utworzona poprawnie, należy spełnić określone wymagania. Według artykułu 106 e. ustawy o VAT, prawidłowa faktura VAT powinna posiadać między innymi niżej wymienione składowe:
 • numer,
 • datę wystawienia faktury,
 • datę, w której dokonano dostawy towarów lub zakończono wykonywanie usługi (w przypadku, gdy jest ona inna niż data wystawienia faktury),
 • imię i nazwisko/ nazwę sprzedawcy i nabywcy,
 • adres i numer NIP sprzedawcy i nabywcy,
 • rodzaj sprzedanego towaru i jego ilość lub nazwę wykonanej usługi i jej zakres,
 • cenę jednostkową netto danej usługi lub towaru,
 • wartość rabatów,
 • łączną wartość netto wykonanych usług lub sprzedanego towaru,
 • stawki podatku,
 • łączną wartość sprzedaży netto z uwzględnieniem podziału na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku oraz sprzedaż zwolnioną z podatku,
 • wartość podatku od łącznej kwoty sprzedaży netto z podziałem na poszczególne stawki podatku,
 • wartość należności ogółem.
Więcej
Słowa kluczowe zdjęcia: marża faktura, cenę jednostkową, podatku vat, datę dokonania, daty wystawienia, nazwa towaru, metoda kasowa, wartości sprzedaży netto
Faktura zaliczkowa i końcowa
W przypadku, gdy zachodzi potrzeba rozliczenia zaliczek otrzymanych na poczet przyszłych dostaw, wystawia się faktury zaliczkowe. Dokument taki zawierać powinien określone elementy wynikające z artykułu 106f ustawy o VAT. Są to, między innymi:
 • data wystawienia,
 • kolejny numer faktury identyfikujący ją w sposób jednoznaczny, nadany w ramach jednej lub więcej serii;
 • dane osobowe podatnika i nabywcy towarów lub usług: imiona i nazwiska, nazwy w przypadku firm, adresy;
 • numery identyfikujące podatnika/nabywcy na potrzeby podatku (np. PESEL, NIP);
 • data otrzymania zapłaty przed wykonaniem usługi bądź wydaniem towaru,
 • wysokość otrzymanej zapłaty,
 • należny podatek,
 • szczegółowe dane zamówienia.
Szczegółowe dane zamówienia obejmują:
 • nazwę towaru bądź usługi,
 • cenę jednostkową netto,
 • ilość zamówionych pozycji,
 • wartość zamówienia netto,
 • stawkę podatku,
 • należną kwotę podatku,
 • wartość zamówienia lub umowy brutto.
Jeżeli wystawiona faktura zaliczkowa została opłacona jedynie cząstkowo, po dostarczeniu towaru bądź wykonaniu usługi przygotowuje się fakturę końcową. Poza wymienionymi powyżej podstawowymi danymi, należy umieścić na niej informację o wcześniej przyjętych zaliczkach, podając numer faktury zaliczkowej i wysokość uregulowanej wcześniej kwoty. Należność na fakturze końcowej pomniejsza się o tę wartość.
Więcej