Słowa kluczowe zdjęcia: marża faktura, cenę jednostkową, podatku vat, datę dokonania, daty wystawienia, nazwa towaru, metoda kasowa, wartości sprzedaży netto

Faktura zaliczkowa i końcowa

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba rozliczenia zaliczek otrzymanych na poczet przyszłych dostaw, wystawia się faktury zaliczkowe.

Dokument taki zawierać powinien określone elementy wynikające z artykułu 106f ustawy o VAT. Są to, między innymi:

 • data wystawienia,
 • kolejny numer faktury identyfikujący ją w sposób jednoznaczny, nadany w ramach jednej lub więcej serii;
 • dane osobowe podatnika i nabywcy towarów lub usług: imiona i nazwiska, nazwy w przypadku firm, adresy;
 • numery identyfikujące podatnika/nabywcy na potrzeby podatku (np. PESEL, NIP);
 • data otrzymania zapłaty przed wykonaniem usługi bądź wydaniem towaru,
 • wysokość otrzymanej zapłaty,
 • należny podatek,
 • szczegółowe dane zamówienia.

Szczegółowe dane zamówienia obejmują:

 • nazwę towaru bądź usługi,
 • cenę jednostkową netto,
 • ilość zamówionych pozycji,
 • wartość zamówienia netto,
 • stawkę podatku,
 • należną kwotę podatku,
 • wartość zamówienia lub umowy brutto.

Jeżeli wystawiona faktura zaliczkowa została opłacona jedynie cząstkowo, po dostarczeniu towaru bądź wykonaniu usługi przygotowuje się fakturę końcową.

Poza wymienionymi powyżej podstawowymi danymi, należy umieścić na niej informację o wcześniej przyjętych zaliczkach, podając numer faktury zaliczkowej i wysokość uregulowanej wcześniej kwoty. Należność na fakturze końcowej pomniejsza się o tę wartość.

Leave a Comment