Słowa kluczowe fotografii: faktura vat marża, kwotę należności ogółem, towarów i usług, sumę wartości sprzedaży, kwotę podatku

Sposób wystawiania faktury VAT

Sposób w jaki wystawiana jest faktura wynika z obowiązujących obecnie przepisów. Również forma jej przechowywania i przekazywania ma swoje umocowanie prawne. Z tego powodu, aby faktura VAT została utworzona poprawnie, należy spełnić określone wymagania. Według artykułu 106 e. ustawy o VAT, prawidłowa faktura VAT powinna posiadać między innymi niżej wymienione składowe:

 • numer,
 • datę wystawienia faktury,
 • datę, w której dokonano dostawy towarów lub zakończono wykonywanie usługi (w przypadku, gdy jest ona inna niż data wystawienia faktury),
 • imię i nazwisko/ nazwę sprzedawcy i nabywcy,
 • adres i numer NIP sprzedawcy i nabywcy,
 • rodzaj sprzedanego towaru i jego ilość lub nazwę wykonanej usługi i jej zakres,
 • cenę jednostkową netto danej usługi lub towaru,
 • wartość rabatów,
 • łączną wartość netto wykonanych usług lub sprzedanego towaru,
 • stawki podatku,
 • łączną wartość sprzedaży netto z uwzględnieniem podziału na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku oraz sprzedaż zwolnioną z podatku,
 • wartość podatku od łącznej kwoty sprzedaży netto z podziałem na poszczególne stawki podatku,
 • wartość należności ogółem.

Leave a Comment